ZoneBinaryCallback RegisterBinaryCallbackHandler(Zone self, ZoneDelegate parent, Zone zone, dynamic f(arg1, arg2))