ZoneCallback RegisterCallbackHandler(Zone self, ZoneDelegate parent, Zone zone, dynamic f())